Проект
„Докторантска академия за стопански и управленски науки”

Софийският университет „Св. Климент Охридски” чрез своя Стопански факултет спечели проекта за финансиране по програма „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, част от ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът ще подпомогне дейността на докторантите и младите учени от СУ „Св. Климент Охридски” и е на стойност 596179,52 лв.