Научни консултации


ДАСУН включва и провеждането на 300 консултации с експерти по икономика и управление на научните знания, правни аспекти на трансфер на технологии и иновации, маркетинг на потребности в стопанския сектор, изследователски методи в икономическите, статистическите и социалните науки и др.

Научните консултации ще осигурят подкрепа за подготовката на дисертационни трудове на докторантите от научните ръководители и експерти по темите на докторантските дейности и научни разработки за повишаване на ефекта от иновации и внедряване в практиката.

Индивидуалните консултации с научни ръководители и други хабилитирани преподаватели и експерти ще помогнат на докторантите при подготовката на дисертационните им трудове. В рамките на тази дейност ще бъдат актуализирани индивидуалните учебни планове на докторантите и ще им се окаже научна подкрепа в направленията, в които те имат нужда. Консултациите ще осигурят прилагането на проектния мениджмънт в реализацията на докторантските работи и преход към създаване на нова система за управление на докторантските проекти.

Повече от 45 докторанти и повече от 20 млади учени ще имат възможността да получат подкрепа за подготовката на дисертационните си и други научни трудове под формата на проведени консултации и писмени препоръки за подобряване качеството на научните разработки.

 

 Кандидатствайте за получаване на научни консултации on-line