Международни научни конференции


 

Международните научни конференции са важен канал за обмен на информация, трансфер на научно знание и създаване на контакти между членовете на научната общност. Докторантската академия за стопански и управленски науки (ДАСУН) подпомага участието на докторантите и младите учени в международни научни конференции в рамките на Европейския съюз (ЕС), като покрива разходите им за участие, пътуване и престой. Предвижда се финансирането на участието на минимум 30 представители на целевата група в международни научни конференции. Подборът и финансирането на докторантите и младите учени се извършват по методика, изготвена от управленския екип на ДАСУН. Кандидатстването е онлайн, а за да се осигури максимална прозрачност, методиките за подбор, финансиране и контрол са публикувани на уебсайта на ДАСУН. Управлението и координацията на дейностите по планиране, подбор и финансиране на участието в международни научни конференции се извършва от екипа на департамент „Академична мобилност”.


Заяви своето участие on-line