Международни докторантски школи


Докторантските школи са институционализиран начин за запознаване на докторантите със съвременните достижения, инструментариум и методологически подходи в избраната от тях научна област. На тях докторантите имат възможност да представят резултатите от своята работа и да потърсят съвет и оценка от колегите си и преподавателите относно проблеми възникнали в хода на изследванията им.
 
Докторантската академия за стопански и управленски науки (ДАСУН) подпомага участието на докторантите и младите учени в национални и международни докторантски школи в рамките на Европейския съюз (ЕС), като покрива разходите им за участие, пътуване и престой. Екипът на ДАСУН планира да организира и проведе 3 национални докторантски школи по организация и управление на научни изследвания, икономически анализи и прогнози, управление на риска, иновативни практики и др.
 
Предвижда се финансирането на участието на 35 докторанти в национални докторантски школи, на 9 докторанти в международни докторантски школи и на 1 докторант на специализация в чужбина. Подборът и финансирането на участниците се извършват по методика, изготвена от управленския екип на ДАСУН. Кандидатстването е онлайн, а за да се осигури максимална прозрачност, методиките за подбор, финансиране и контрол са публикувани на уебсайта на ДАСУН


Заяви своето участие on-line