Лекционни курсове


Докторантската академия по стопански и управленски науки включва подготовка, създаване и провеждане на осем специализирани лекционни курсове за докторанти по управление на проекти, методическа организация на докторантските практики, инвестиционен риск, иновационни и внедрителски техники във фирмена среда, публични и фирмени финанси, публично и търговско право, лицензионно право.


Целта на лекционните курсове е развитие на научния потенциал на целевата група в управлението на научни, образователни и бизнес проекти, методи за социални и управленски изследвания.


Тематичните лекционни курсове ще развият уменията и квалификацията на целевата група по отношение на научноизследователски методи, разработване на научни планове и използване експертизата на хабилитирани лица от различни научни области.


Предвижда се участие в лекционните курсове на поне 60 представители на целевите групи и на поне 12 лектори.


Заяви своето участие в специализиран лекционен курс on-line