Проект „Докторантска академия за стопански и управленски науки”

Софийският университет „Св. Климент Охридски” чрез своя Стопански факултет спечели проекта за финансиране по програма „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, част от ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът ще подпомогне дейността на докторантите и младите учени от СУ „Св. Климент Охридски” и е на стойност 596179,52 лв.

В рамките на проекта докторантите и младите учени ще имат възможност да получат финансиране за следните дейности:


- Допълнителни месечни стипендии за редовни, задочни и свободни докторанти в размер на 120 лв.


- Участие в специализирани лекционни курсове за докторанти;


- Консултации с експерти по икономика и управление;


- Участие в тематични семинари за докторанти и млади учени за обсъждане, обмен и развитие на добри практики;


- Участие в национални докторантски Школи;


- Участие в международни докторантски школи, провеждани в страни от Европейския съюз;


- Участие в международни научни конференции в България и ЕС;


- Провеждане на изследвания на терен и подпомагане на документални изследвания;


- Подпомагане и финансиране на публикации и печатни издания.