Теренни и документални изследвания


Задачите в областта на изследователските дейности целят  подпомагането на провеждането на документални изследвания и изследванията на терен, по теми които пряко обслужват събирането на първична информация за решаване на научни въпроси.  Целта е да се повиши качеството на резултатите от научната работа чрез събиране, агрегиране, анализ и оценка на емпирични данни от изследвания на терен и вторичен анализ на документи за доказателство на докторантски хипотези, разрешаване на конкретни научни проблеми и конкретни казуси.
По-конкретно ще бъдат подпомогнати 3 изследвания на терен - представителни изс­ледвания по теми, които пряко обслужват събирането на първична информация за решаване на научни въпроси. Също така ще се подпомогне и финансирането на 12 /дванадесет/ документални изследвания, об­работка на вторични данни, статистическа, банкова, и научна информация от готови бази данни както и обработка на данни от фир­мена информация за целите на докторантс­ките и научни разработки на представители на целевата група.


Заяви своето участие on-line