Допълнителни месечни стипендии


Тази дейност на ДАСУН ще осигури получаването на пряка финансова помощ (стипендии) на докторантите (редовни, задочни и свободни) за повишаване на качеството на техния научен капитал, за реализацията на техните научни резултати в практиката.

Допълнителното финансиране на дейността на докторантите чрез парична добавка към техните стипендии е отлична възможност във времето на финансова криза да се стабилизират доходите на целевата група. Повишаването на доходите ще освободи допълнително време и ресурси за повишаване на качеството на подготовката, възможността за развитие на своята подготовка и достъпа до значими научни и информационни ресурси. Изпълнението на дейността ще се реализира чрез изпълнение на методика и подбор на кандидатите от целевата група от специално назначена комисия по проекта. Комисията ще прави документален анализ на направените заявления и при нужда ще се среща и провежда интервю с кандидатите за стипендии.

Получаването на стипендии ще се обвързва с резултатите и участието на представителите на целевата група с други дейности по проекта. Ще се провежда мониторинг на дейността на докторантите които получават стипендии през две годишния срок, като могат да се въвеждат корекции в договора между комисията и бенефициента на получаваната парична помощ в зависимост от показатели за ефективност.

Ще бъдат финансирани 25 бр. двегодишни, 45 бр. едногодишни и 10 бр. шестмесечни (или общо 1200 броя месечни ) стипендии по 120 лева за периода на проекта.


Кандидатствайте за получаване на стипендия on-line