Научни семинари


Като част от проекта ДАСУН, е планирано организирането и провеждането на 10 тематични семинари за докторанти и млади учени с цел обсъждане, обмен и развитие на добри практики при анализа, разработката и реализиране на резултатите в практиката от научната им дейност.

Участието в научните семинари ще позволи споделяне на опит и резултати от научни изследвания между докторанти, млади учени, специализанти и пост-докторанти с представители на бизнеса и академичните среди. Научните семинари ще са платформа за споделяне на опит и представяне на научната работа от страна на целевата група. Чрез този формат младите научни работници ще обогатят академичния си опит и ще получат обратна връзка и мнения от колеги и хабилитирани лица относно резултатите от своите изследвания.

Семинарите ще са два вида:

1) Три изнесени семинара, в кратък период от време, в среда, свързана с откъсване от образователния академичен процес и присъствието на експерти от бизнеса и международни образователни проекти

2) Седем вътрешни семинара в СУ „Св. Климент Охридски”, които са по-продължителни и обхващат по-специализирани групи от знания и по-малък брой участници от целевата група.

Предвижда се участие на поне 50 докторанти и млади учени с участието на поне 30 лектори. Научните семинари ще повишат квалификацията на целевите групи и ще допринесат за повишаване мотивацията за научни изследвания.


Заяви своето участие в специализираните научни семинари on-line